bonzour = Goodmorning

koman sava = How are you?

Mon byen mersi = I'm fine thanks.